Opiniones PL Coaching Lleida

Opiniones y valoraciones reales de distintos procesos de coaching o formativos de PL Coaching Lleida
(dispones de más reseñas en google, buscando «pl coaching lleida»)

Opinions i valoracions reals de diferents processos de coaching o formatius de PL Coaching Lleida
(disposes de més ressenyes a google, buscant «pl coaching lleida»)

Què t’ha aportat el procès de coaching /formació?

¿Qué te ha aportado el proceso de coaching / formación?

Ha estat un procés d’aprenentatge personal, re-descoverta. Desde la primera sessió, tot i que vaig començar molt escèptic, sortia amb la sensació de que alguna cosa cambiava, aprenia i descobria sobre mi mateix. En alguna sessió ho havia definit com una «experiència religiosa» ja que cada dia hem sentia més bé, còmode, tranquil,… amb mi mateix

Ha sido un proceso de aprendizaje personal, de re-descubrimiento. Desde la primera sesión, aunque comencé muy escéptico, me quedaba la sensación de que algo cambiaba, aprendía y descubría de mi mismo. En alguna sesión lo definí como «experiencia religiosa» ya que cada día me sentía mejor, cómodo y tranquilo,… conmigo mismo. 

M’ha ajudat a conèixem millor, i m’ha donat eines per recuperar el control si eventualment em desvio del camí de l’autoconeixement i consciència

Me ha ayudado a conocerme mejor, y me ha dado herramientas para recuperar el control si eventualmente me desvío del camino del autoconocimiento y la conciencia

M’ha aportat estructura: què és important per mi, quines coses estan dins les meves estructures mentals de manera que al dubtar em giro cap als meus principis i aquests em donen suport en els processos de presa de decisions. Aquesta qüestió em dona tranquil.litat i em desestressa!

Me ha aportado estructura: qué es importante para mi, qué cosas están en mis estructuras mentales de modo que al dudar me inclino hacia mis propios principios, y éstos me dan apoyo en los procesos de decisión. Esta cuestión me da tranquilidad y destreza. 

He après a buscar les diferents òptiques d’una qüestió de tal manera que es pugui abordar en diferents visions

He aprendido a buscar diferentes ópticas de una misma cuestión para que se pueda abordar desde distintos puntos de vista

A acceptar les coses de mi que percebo com a dolentes i per tan a integrar-les dins la «normalitat» de la meva vida
A aceptar cosas de mi que percibo como dañinas e integrarlas dentro de la normalidad de mi vida

Mecanismes per reconeixer emocions, tècniques per «reflexionar-les» i eines per afrontar-les

Mecanismos para reconocer emociones, técnicas para reflexionar sobre ellas y herramientas para afrontarlas

M’ha aportat claretat en els moments que no en veia. El poder parlar, m’ha ajudat a treure coses per poder continuar endavant

Claridad en los momentos en los que no la veía. El poder hablarlo, me ha ayudado a quitarme de encima cosas para poder seguir adelante

Com definiries l’estil personal del Pablo Lapuente Coaching Lleida?

¿Cómo definirías el estilo personal de Pablo Lapuente Coaching Lleida?

Basat en la persona, treballant conjuntament com si forem un, adaptant-se en tot moment a la situació i necessitat personal del moment. El fet de treballar a «l’aire lliure» fa que un es senti més «natural» i crec que es un factor que facilita molt la relació de coaching

Basado en la persona, trabajando conjuntamente como si fuésemos uno, adaptándose en todo momento a la situación y necesidad personal. El hecho de trabajar al «aire libre» hace que uno se sienta más «natural» y creo que es un factor que facilita mucho la relación de coaching

Molt personal i familiar. És una persona que et llegeix molt ràpid i es comunica d’una forma molt pròxima

Muy personal y familiar. Es una persona que te lee muy rápido y se comunica de un modo muy próximo

Domina l’art d’estar en un segon pla i deixar-te descobrirte a tu mateix, redreçant la direcció quan fuges d’estudi. Això de tan en tan fa que m’hagi hagut d’encarar a qüestions que no vull veure però que cal abordar, a la fi és el que m’ha fet evolucionar!

Domina el arte de estar en un segundo plano y dejar que te descubras tú misma, reorientándo la dirección cuando huyes de tus compromisos. De vez en cuando ello ha implicado que tenga que encarar cuestiones que no quiero ver pero que en el fondo, al afrontarlas, me han hecho evolucionar!

No sempre hem estat d’acord, i tractar amb mi quan no vull entrar en situacions «peludes» costa, malgrat tot ho ha fet força be. Cal dir que té un mètode de treball que li funciona! Barreja teoria i vivències al temps que els exercicis que proposa van encaminats al èxit del procés

No siempre hemos estado de acuerdo, y tratar conmigo cuando no quiero entrar en situaciones «peludas» cuesta, aún así él lo ha hecho muy bien. Valga decir que tiene un método de trabajo que funciona! Mezcla teoría y vivencias mientras que los ejercicios que propone van orientados al éxito del proceso

Molt proper, amb confiança, professionalitat i honestetat

Muy cercano, con confianza, profesionalidad y honestidad